Caro Dance Company

Statut NSTT Caro Dance

Wewnątrzszkolny system oceniania

1. Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 8 kwietnia 2008r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych Dz. U. Nr 65 poz. 400 z późniejszymi zmianami opublikowanymi w:
Dz. U. z 2013r. poz. 993
Dz. U. z 2011r. nr 71, poz. 377; nr 187, poz. 1119
Dz. U. z 2009r. nr 174, poz. 1352; nr 136, poz. 1117

1) Podstawowymi założeniami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania są:
a) wspieranie i wzmacnianie procesu nauczania,
b) stwarzanie sytuacji, w których uczeń będzie miał możliwość zademonstrowania swojej wiedzy i umiejętności,
c) dostępność dla wszystkich zainteresowanych każdego aspektu i fazy oceniania,
d) otwartość systemu oceniania na proces jego badania i weryfikowania,
e) stwarzanie podstaw do skutecznej i rzetelnej analizy stopnia przyswojenia przez ucznia wiedzy i umiejętności,
f) zgodność systemu oceniania ze standardami oceniania, standardami wymagań egzaminacyjnych.
2) Wewnątrzszkolny System Oceniania, dla którego w niniejszym oraz innych dokumentach szkolnych używa się skrótu WSO, reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów dla uczniów Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Siedlcach.

1) W realizacji podstawowych zasad nauczania i oceniania nauczyciel dba o:
a) aktywny i świadomy udział ucznia na lekcji,
b) poglądowość,
c) trwałość wiedzy,
d) różnicowanie wymagań w zależności od obiektywnych możliwości uczniów,
e) sprawiedliwą ocenę postępów ucznia.
2) Celem WSO jest:
a) sprawdzenie, analizowanie i ocenianie osiągnięć uczniów,
b) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów,
c) konsekwentne uzupełnianie luk w wiadomościach,
d) zachęcanie uczniów do samokontroli i samooceny,
e) zwracanie uwagi na występujące w procesie oceniania związki przyczynowo – skutkowe,
f) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
g) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, motywowanie ucznia do dalszej pracy,
h) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
i) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
3) Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na:
a) rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania,
b) formułowaniu oceny.
4) Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych,
b) Informowanie rodziców ucznia o zakresie wymagań edukacyjnych,
c) Ustalenie, zgodnie z kryteriami, ocen cząstkowych (bieżących), śródrocznych i końcoworocznych,
d) Ustalenie warunków poprawiania oceny,
e) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych,
f) Informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o ocenach.

1) Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.
Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele w oparciu o podstawę programową danego przedmiotu zatwierdzoną przez MKiDN oraz program nauczania danego przedmiotu wybrany z propozycji MKiDN lub program własny zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
Formy realizacji wymagań edukacyjnych w zakresie zajęć teoretycznych artystycznych:
a) krótkie wypowiedzi ustne ograniczone do jednego faktu lub prostego problemu,
b) dłuższe wypowiedzi ustne dotyczące kilku faktów wymagające podejścia problemowego, wypowiedzi od form najprostszych, podstawowych do bogatszych, zróżnicowanych, których treść i forma będzie w równym stopniu poprawna,
c) zadania pisemne: testy, kilkunastowersowe wypowiedzi pisemne na pytania traktowane zwyczajowo jako ustne, konspekty tematów faktograficznych i problemowych, wypracowania, referaty, recenzje, notatki z wykładu nauczyciela,prowadzone zeszyty przez uczniów.
2) Formy realizacji wymagań edukacyjnych w zakresie zajęć edukacyjnych praktycznych artystycznych:
a) wykonanie elementów technicznych,
b) wykonanie ćwiczenia złożonego z kilku prostych elementów,
c) wykonanie kombinacji złożonej z kilku następujących po sobie ćwiczeń,
d) przygotowanie pod kierunkiem nauczyciela i wykonanie fragmentów krótkich form tanecznych (etiud tanecznych, miniatur),
e) wykonanie układu tanecznego o różnym stopniu trudności technicznych i/lub aktorskich solowego, z partnerem i w zespole,
f) improwizacja taneczna na zadany temat,
g) prezentacja scenicznych układów tanecznych.
3) Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się zdiagnozowane i potwierdzone opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

1) Informacja nauczyciela
Na początku roku szkolnego nauczyciele informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. Ustna informacja przekazywana jest na pierwszej lekcji, a fakt ten odnotowany jest w dzienniku jako temat lekcji. Dodatkowo, uczniowie mogą złożyć swój podpis na przygotowanym przez nauczyciela dokumencie wymagań edukacyjnych z danego przedmiotu, potwierdzając tym samym fakt zapoznania się z nim. Jeszcze inna forma potwierdzenia zapoznania klasy z wymaganiami edukacyjnymi z danego przedmiotu to podpis przedstawiciela klasy, np. gospodarza, złożony na końcu dziennika lekcyjnego pod stosowną notatką wpisaną przez nauczyciela przedmiotu.
Na prośbę rodziców, szczegółowych informacji o wymaganiach edukacyjnych nauczyciele mogą dodatkowo dostarczyć na pierwszej wywiadówce.
Kryteria oceniania z każdego przedmiotu i w każdej klasie nauczyciele zobowiązani są złożyć do 10 września każdego roku szkolnego w gabinecie dyrektora.


2) Informacja wychowawcy
Wychowawca informuje rodziców, że wymagania dotyczące zajęć edukacyjnych znajdują się w zeszytach przedmiotowych lub pozostają do wglądu u nauczyciela danego przedmiotu i dyrektora szkoły.

1) Przedmiotem oceny zajęć edukacyjnych są:
a) zakres opanowanych wiadomości,
b) rozumienie materiału nauczania,
c) umiejętność stosowania przyswojonej wiedzy,
d) umiejętności praktyczne.
2) Ocenianie zajęć edukacyjnych pełni funkcję:
a) diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych potrzeb),
b) klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z pewną skalą, za pomocą umownego symbolu).
3) Uczeń, który spełnia określone wymagania egzaminacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę.
4) Oceny dzielą się na:
a) ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną - wystawioną przez nauczyciela lub komisję egzaminacyjną na koniec roku szkolnego,
b) ocenę klasyfikacyjną śródroczną - wystawioną przez nauczyciela na zakończenie pierwszego semestru nauki,
c) oceny cząstkowe (bieżące) –wystawione przez nauczyciela w czasie trwania semestru, oceniające stopień przyswojenia materiału nauczania na danym etapie kształcenia i motywujące ucznia do systematycznego przygotowywania się do zajęć.
5) Kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie cząstkowej (bieżącej) oraz klasyfikacyjnej śródrocznej i końcoworocznej przedstawiono w poniższej tabeli:
Zakres wymagań
Stopień
Konieczne
Podstawowe
Rozszerzające
Dopełniające
-
-
-
-
Niedostateczny (1)
+
-
-
-
Dopuszczający (2)
+
+
-
-
Dostateczny (3)
+
+
+
-
Dobry (4)
+
+
+
+
Bardzo dobry (5)
6
Wymagania wykraczające
Celujący (6)
6) Oceny cząstkowe (bieżące), oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według skali przedstawionej w poniższej tabeli:
Stopień słownie
Stopień cyfrą
Skrót
Celujący
6
Cel
Bardzo dobry
5
Bdb
Dobry
4
Db
Dostateczny
3
Dst
Dopuszczający
2
Dop
Niedostateczny
1
Ndst
7) Dopuszcza się w ocenach cząstkowych stosowanie znaków „+” lub „ –”.
8) Znaki „+” i „-„ mogą być również stosowane samodzielnie przy ocenianiu bieżących postępów edukacyjnych ucznia zarówno z ogólnokształcących jak i artystycznych teoretycznych i praktycznych zajęć edukacyjnych.

1) Osiągnięcia i postępy edukacyjne ucznia sprawdza się w oparciu o:
a) obserwacje samodzielnej pracy ucznia (wypowiedzi ustne, pisemne, prezentacje indywidualne, wytwory własnej pracy, pokaz indywidualny, udział w konkursach),
b) obserwacje uczestnictwa w zajęciach zespołowych (udział w dyskusji, prezentacje grupowe, praca zespołowa, pokaz zespołowy, praca z partnerem).
2) W przypadku zajęć teoretycznych artystycznych ocenę osiągnięć i postępów ucznia ustala się w oparciu o następujące kryteria:
a) ocena celująca - uczeń posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, w sposób twórczy rozwiązuje problemy i zadania, osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych,
b) ocena bardzo dobra - uczeń opanował pełny zakres wiedzy i posiadł umiejętności określone w programie, a ponadto potrafi wykorzystać je w sposób twórczy,
c) ocena dobra - uczeń opanował wiedzę i posiadł umiejętności określone programem nauczania, potrafiąc wykorzystać je w sytuacjach typowych,
d) ocena dostateczna – uczeń spełnia jedynie podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w dalszym kształceniu,
e) ocena niedostateczna - uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przedmiotu, które są niezbędne do dalszego kształcenia i nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi rozwiązać elementarnych zadań. Na ocenę niedostateczną kryteriów nie określa się.
3) Oceny cząstkowe (bieżące) z zajęć teoretycznych artystycznych ustala się następująco:
Min. liczba %
Ocena
100%
celujący
99%
bardzo dobry +
94%
bardzo dobry
88%
bardzo dobry -
82%
dobry +
76%
dobry
70%
dobry -
64%
dostateczny +
58%
dostateczny
52%
dostateczny -
46%
dopuszczający +
40%
dopuszczający
poniżej 40%
niedostateczny
W pozostałych przypadkach (prace domowe, odpowiedzi ustne, wypracowania, itp.) mogą być stosowane oceny w skali:
1, 2-, 2, 2+, 3=, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+, 6.
Oceny z kartkówek przelicza się według poniższej skali:
Min. liczba %
Ocena
95%
bardzo dobry
80%
dobry
65%
dostateczny
50%
dopuszczający
poniżej 50%
niedostateczny
4) W przypadku zajęć edukacyjnych praktycznych artystycznych ocenę osiągnięć i postępów ucznia ustala się w oparciu o następujące kryteria:
a) ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie lub osiąga sukcesy w konkursach, kwalifikuje się do finałów na szczeblu krajowym lub półfinałów w konkursach międzynarodowych , bądź ma inne porównywalne osiągnięcia artystyczne,
b) ocena bardzo dobra - uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania dla danej klasy oraz jest uczestnikiem konkursów lub występuje jako solista w spektaklach szkolnych,
c) ocena dobra - uczeń dobrze opanował wymagany programem materiał nauczania i uczestniczy w spektaklach szkolnych,
d) ocena dostateczna - uczeń w miarę poprawnie opanował wymagany programem materiał nauczania ale, pomimo zaangażowania, nie uzyskuje w tańcu odpowiedniego wyrazu artystycznego,
e) ocena dopuszczająca - uczeń w ograniczonym zakresie opanował materiał nauczania, a braki w realizacji programu uniemożliwiają mu kontynuowanie nauki (dotyczy tańca klasycznego oraz tańca współczesnego), a ponadto nie uzyskuje w tańcu odpowiedniego wyrazu artystycznego,
f) ocena niedostateczna - uczeń nie opanował niezbędnego materiału w zakresie programu danej klasy, a braki uniemożliwiają dalsze kształcenie.
5) W każdej klasie nauczyciele praktycznych artystycznych zajęć edukacyjnych dokonują oceny ucznia w oparciu o wymagania, jakie stawia przed nim program nauczania, który określa zarówno stopień umiejętności technicznych, jak i artystycznych na danym etapie edukacji.
Ocena uwzględnia:
a) stopień przyswojenia i prawidłowość wykonania materiału nauczania określonego programem danej klasy z uwzględnieniem pamięci ruchowej,
b) wyraz artystyczny w tym estetykę ruchu, taneczność, koordynację ruchu,
c) muzykalność i poczucie rytmu,
d) wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych.
6) Oceny cząstkowe (bieżące) z praktycznych artystycznych zajęć edukacyjnych stosuje się w przypadku oceniania poszczególnych elementów lub całych ćwiczeń, fragmentów lekcji lub wykonania całej lekcji, wykorzystując następującą skalę:
1, 2- , 2, 2+, 3=, 3-, 3, 3+, 4 -, 4, 4+, 5-, 5, 5+, 6.
7) Ocenę semestralną/końocoworoczną z zajęć edukacyjnych wystawia się na podstawie średniej ważonej.
8) W przypadku nieobecności ucznia na zapowiadanej pracy pisemnej bądź sprawdzianie umiejętności, uczeń ma obowiązek zaliczyć materiał z danego zakresu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
9) Uczeń może być zwolniony z planowanego zaliczania materiału w formie pisemnej bądź praktycznej w przypadku powrotu po długiej nieobecności w szkole z powodów zdrowotnych (minimum tydzień) lub np. wyjazdu na konkurs. Wtedy nauczyciel wyznacza inny termin zaliczenia.
10) Oceny semestralne i końcoworoczne z zajęć edukacyjnych są wystawiane według tabeli średniej ocen :
celujący
od 5,00
bardzo dobry
4,60 – 5,39
dobry
3,60 – 4,59
dostateczny
2,60 – 3,59
dopuszczający
1,80 – 2,59
niedostateczny
do 1,79

1) Szkoła prowadzi dla każdej klasy dziennik lekcyjny, do którego wpisuje się:
a) oceny cząstkowe (bieżące), oceny śródroczne i oceny końcoworoczne,
b) oceny pisemnych prac klasowych wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym, pozostałe oceny kolorem czarnym lub niebieskim. Wszystkie poprawki wpisanych ocen są parafowane przez nauczyciela,
c) do dziennika można wpisać adnotację o nieobecności na zajęciach, stosując skrót „nb.” lub nie przygotowaniu do zajęć, stosując skrót „np.”.
2) Szkoła prowadzi dla każdej klasy arkusze ocen, do których wpisuje się oceny końcowo roczne oraz informacje o szczególnych osiągnięciach ucznia w danym roku szkolnym lub naganie udzielonej przez dyrektora, promocji, a także oceny z egzaminów promocyjnych, klasyfikacyjnych i poprawkowych.
a) oceny wpisywane są kolorem czarnym lub niebieskim a wszystkie poprawki ocen kolorem czerwonym i opisane oraz parafowane przez nauczyciela, wychowawcę lub dyrektora szkoły.
3) Na zakończenie roku szkolnego szkoła wydaje każdemu uczniowi świadectwo, na którym umieszcza się oceny końcoworoczne z zajęć edukacyjnych oraz informacje o szczególnych osiągnięciach ucznia w danym roku szkolnym.
4) Absolwent szkoły otrzymuje dyplom ukończenia szkoły uwzględniający oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych zrealizowanych w 9 – letnim toku nauczania oraz oceny z egzaminu dyplomowego.
5) Uczniowie spełniający warunki określone w WSO otrzymują świadectwo z wyróżnieniem tzw. ”czerwonym paskiem”.

1) Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców/prawnych opiekunów.
2) Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.
3) Na prośbę ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. Informacja zostanie przekazana ustnie a jeżeli będzie prośba rodzica lub ucznia, może być też przekazana pisemnie.
4) Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach organizowanych przez szkołę minimum 4 razy w roku szkolnym, w tym obowiązkowo na zakończenie I semestru .
5) Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować na piśmie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych lub końcoworocznych w przypadku proponowanej oceny niedostatecznej.
6) Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, poszczególni nauczyciele są zobowiązani do wpisania w dzienniku lekcyjnym w rubryce poprzedzającej wystawioną ocenę semestralną lub końcoworoczną przewidywaną dla ucznia ocenę kolorem zielonym. /nie dotyczy oceny końcoworocznej z tańca klasycznego, która jest wystawiana przez komisję egzaminacyjną. W przypadku zagrożenia oceną niepromującą, nauczyciel prowadzący jest zobowiązany taką informację przekazać rodzicom (prawnym opiekunom).
7) W ciągu dnia pracy nauczyciel może przeprowadzić indywidualną rozmowę z rodzicami (prawnymi opiekunami) dotyczącą postępów ucznia lub jego zachowania pod warunkiem, że nie zakłóca to jego organizacji pracy i zapewnione zostało
bezpieczeństwo uczniów, z zachowaniem prawa nauczyciela do odmówienia rodzicowi rozmowy, gdy nie zajdą ww. okoliczności.
8) Dokumentacja przebiegu nauczania dotycząca (egzaminu klasyfikacyjnego, promocyjnego, poprawkowego, dyplomowego) będzie udostępniana uczniom i rodzicom na piśmie oraz omawiana ustnie.

A. Zasady klasyfikowania z zajęć edukacyjnych
1) W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:
a) śródroczne - za I okres w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi, polegające na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w WSO;
b) końcoworoczne - w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych, polegające na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w WSO.
2) Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich, przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony. Z zajęć edukacyjnych objętych planem nauczania zwalnia ucznia dyrektor szkoły na podstawie ograniczonych możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza specjalistę.
Końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć nadobowiązkowych lub nieuzyskanie zaliczenia tych zajęć nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
Uczniowi, który uczęszczał na nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne, do średniej ocen wlicza się także oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
3) Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem ocen ustalanych przez komisje egzaminacyjne. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, która następnie zatwierdza łącznie wyniki klasyfikacji uczniów.
4) Ocena klasyfikacyjna wystawiona zgodnie z WSO, nie może być uchylona lub zmieniona decyzją administracyjną.
5) Oceny cząstkowe (bieżące), oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się w stopniach według skali określonej w WSO.
6) Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych (bieżących)- obowiązującą jest ocena ważona, z wyjątkiem ocen ustalanych przez komisje egzaminacyjne w trybie egzaminów promocyjnych i klasyfikacyjnych.
7) Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, przeprowadzonego wg zasad określonych w WSO .
8) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania lub w przypadku zwolnienia z zajęć.
9) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych może zdawać egzamin klasyfikacyjny na zasadach określonych w WSO.
10) W przypadku nieklasyfikowania z przyczyn nieuzasadnionych przypadkami losowymi, na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) ucznia Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny w klasach I – IX za pierwszy semestr z praktycznych przedmiotów zawodowych dotyczący ucznia, o którym mowa w pkt. 9 i 10, przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez dyrektora szkoły w składzie:
a) dyrektor jako przewodniczący,
b) nauczyciel uczący danego przedmiotu,
c) nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takiego samego lub pokrewnego przedmiotu.
11) Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
12) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji albo imię i nazwisko nauczyciela danego przedmiotu i nazwisko nauczyciela obecnego podczas egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 11, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną odpowiednio przez komisję lub nauczyciela. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
13) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany”.
14) Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki oraz być klasyfikowany i promowany poza normalnym trybem na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
15) 1. Dyrektor Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Dyrektor Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca zwalnia ucznia z realizacji wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
B. Egzamin promocyjny
1) Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna ustalana jest przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego z tańca klasycznego w kl. I – VIII.
2) Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego dyrektor powołuje komisję, w której skład wchodzą:
a) dyrektor jako przewodniczący,
b) nauczyciel uczący danego przedmiotu,
c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
W skład komisji mogą zostać powołani inni nauczyciele tego samego lub pokrewnych przedmiotów .
3) ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się na podstawie średniej liczby uzyskanych punktów według następującej skali:
Liczba punktów
Stopień
25
celujący
21 – 24
bardzo dobry
16 – 20
dobry
13 – 15
dostateczny
11 – 12
dopuszczający
0 - 10
niedostateczny
4) Punktacja uwzględnia kryteria określone w cz. VI pkt. 4 WSO.
5) Punktacja każdego z członków komisji oraz wynikająca z niej propozycja oceny końcowej stanowią średnią arytmetyczną wszystkich ocen wystawionych przez członków komisji.
6) Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza dyrektor szkoły.
7) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
8) Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, datę egzaminu, program oraz ocenę ustaloną przez komisję.
9) Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna ustalana przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona. W dniu egzaminu promocyjnego uczeń zwolniony jest z zajęć lekcyjnych.


C. Promowanie
1) Promowanie polega na zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną wyników końcoworocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o:
a) promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu szkoły,
b) promowaniu uczniów poza normalnym trybem,
c) wyróżnieniu i odznaczeniu uczniów.
2) Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia niedostatecznego, z wyjątkiem tańca klasycznego i tańca współczesnego, kiedy warunkiem promocji jest ocena wyższa od dopuszczającej.
3) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z zajęć obowiązkowych edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
4) Uczeń uzyskuje wyróżnienie, jeśli uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych najwyższą średnią ocen końcoworocznych ze wszystkich uczniów w danym pionie kształcenia (typie szkoły).
D. Egzamin poprawkowy
1) Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna, a w przypadku tańca klasycznego i współczesnego – ocena dopuszczająca, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
2) Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał jedną ocenę niedostateczną albo jedną ocenę dopuszczającą z tańca klasycznego lub współczesnego (wystawioną przez nauczyciela), z wyjątkiem ocen ustalonych w trybie egzaminu promocyjnego.
W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.
3) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4) Egzamin poprawkowy przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły komisja w składzie:
a) dyrektor szkoły,
b) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,
c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
5) Nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor szkoły powołuje wówczas w skład komisji innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
6) Egzamin poprawkowy obejmuje zakres materiału nauczania danego przedmiotu realizowany w ciągu całego roku szkolnego.
7) W przypadku zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz teoretycznych artystycznych uczeń zobowiązany jest wykonać na ocenę co najmniej dopuszczającą trzy zadania przygotowane przez nauczyciela prowadzącego dany przedmiot i zatwierdzone przez dyrektora szkoły jako program egzaminu poprawkowego. Egzamin może mieć formę egzaminu pisemnego i/lub ustnego.
8) W przypadku praktycznych artystycznych zajęć edukacyjnych uczeń musi wykonać na ocenę co najmniej dostateczną program egzaminu przygotowany przez nauczyciela prowadzącego dany przedmiot i zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Egzamin może mieć formę udziału w lekcji lub wykonania pokazu.
9) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i/lub zwięzłą informację o ustnych wypowiedziach bądź informacje o zrealizowanym programie. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
11) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, z wyjątkiem ocen wystawionych w trybie egzaminu promocyjnego. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej.
12) W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: w przypadku końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, odpowiednio w formie praktycznej albo w formie pisemnej i ustnej oraz ustala końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
13) Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
14) Nauczyciel wchodzący w skład komisji ustalającej końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych może być zwolniony z udziału w jej pracy na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor szkoły powołuje wówczas innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
15) Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
16) Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. W przypadku tańca klasycznego i współczesnego – ocena może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, jeśli ocena nie była wcześniej ustalona w trybie egzaminu promocyjnego.
17) Z prac komisji sporządza się protokół zawierając w szczególności:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu
c) zadania sprawdzające lub program,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych wypowiedziach lub zrealizowanym programie. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
18) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu z zajęć edukacyjnych w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
19) Uczeń, w tym także klasy programowo najwyższej, który nie otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny końcoworocznej wyższej od stopnia niedostatecznego, a z tańca klasycznego i współczesnego wyższej od stopnia dopuszczającego podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba, że rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.
20) W ciągu całego cyklu kształcenia uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.

EGZAMIN DYPLOMOWY
1) Do egzaminu dyplomowego dopuszczony jest uczeń, który na zakończenie klasy IX - programowo najwyższej otrzymał oceny wyższe od dopuszczającego z tańca klasycznego i współczesnego oraz oceny wyższe od niedostatecznego z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Nauczyciel wiedzy o tańcu jest zobowiązany poinformować uczniów klasy IX o zakresie obowiązujących treści nauczania stanowiących podstawę przygotowania tematów egzaminacyjnych w terminie do 31 października roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin dyplomowy.
2) Egzamin dyplomowy przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna, powołana przez przewodniczącego komisji w składzie:
a) przewodniczący,
b) dyrektor szkoły, jeżeli nie jest przewodniczącym,
c) egzaminatorzy, którymi są nauczyciele przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym.
3) Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny na wniosek dyrektora szkoły nie później niż na 30 dni przed terminem egzaminu dyplomowego. Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej jest jednocześnie upoważniony do powołania pozostałych członków komisji w terminie 14 dni od dnia powołania przewodniczącego.
4) Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej może dokonać podziału komisji egzaminacyjnej na zespoły egzaminacyjne przeprowadzające poszczególne części egzaminu dyplomowego oraz wyznaczyć przewodniczących tych zespołów.
5) Obserwatorami egzaminu dyplomowego mogą być przedstawiciele ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jednostki nadzoru, szkół wyższych oraz związków zrzeszających artystów. Osoby, o których mowa, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu dyplomowego ani w ustalaniu jego wyników.
6) Egzamin dyplomowy przeprowadza się w kwietniu lub w drugiej połowie marca. Terminy przeprowadzania poszczególnych części egzaminu dyplomowego ustala przewodniczący komisji egzaminacyjnej, informuje o nich uczniów przystępujących do egzaminu dyplomowego oraz CEA w Warszawie.
7) Egzamin dyplomowy obejmuje:
a) część praktyczną polegającą na: wykonaniu pokazu stanowiącego udział w lekcji tańca klasycznego, wykonaniu pokazu stanowiącego udział w lekcji tańca współczesnego, wykonaniu układu choreograficznego tańca klasycznego, wykonaniu układu choreograficznego tańca współczesnego lub charakterystycznego.
b) część ustna z wiedzy o tańcu. tematy egzaminacyjne dla części ustnej egzaminu dyplomowego przygotowuje egzaminator – nauczyciel przedmiotu objętego egzaminem lub zespół egzaminacyjny, a zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej, opatrując je podpisem oraz podłużną pieczęcią szkoły. Tematy egzaminacyjne przechowuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Tematów egzaminacyjnych nie udostępnia się uczniom. zakres treści tematów egzaminacyjnych jest zgodny z podstawą programową na poziomie podstawowym w zakresie przedmiotu wiedza o tańcu. Każdy zestaw egzaminacyjny zawiera trzy tematy (zadania) do omówienia lub rozwiązania przez ucznia. z przygotowanych zestawów egzaminacyjnych uczeń losuje jeden zestaw. Zamiana wylosowanego zestawu egzaminacyjnego na inny jest niedozwolona. uczeń otrzymuje 20 minut na przygotowanie odpowiedzi. Po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego uczeń nie opuszcza sali przed zakończeniem egzaminu z danego przedmiotu.
W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji egzaminacyjnej może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Opuszczenie sali w innych przypadkach - przed zakończeniem egzaminu - jest równoznaczne z odstąpieniem od egzaminu dyplomowego.
8) Wprowadza się następujący system punktacji:
25
celujący
21 – 24
bardzo dobry
16 – 20
dobry
13 – 15
dostateczny
11 – 12
dopuszczający
do 10 punktów
niedostateczny
9) Na podstawie przeprowadzonego egzaminu komisja ustala ocenę ucznia. Ocenę proponuje i uzasadnia egzaminator. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna punktów wystawionych przez członków komisji, po odrzuceniu dwóch ocen skrajnych.
10) Ocena wystawiona przez komisję jest ostateczna.
11) Uczeń zdał egzamin dyplomowy, jeżeli otrzymał:
a) w części praktycznej - ocenę wyższą od stopnia dopuszczającego;
b) w części ustnej - ocenę wyższą od stopnia niedostatecznego.
12) Uczeń, który nie zdał egzaminu dyplomowego w całości lub w części praktycznej lub ustnej, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z danej części lub całości egzaminu dyplomowego w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 30 września danego roku.
13) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu dyplomowego albo przerwał egzamin dyplomowy w części praktycznej lub ustnej, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, ustalonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 30 września danego roku.
14) W przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 9, komisja egzaminacyjna zalicza uczniowi tę część egzaminu dyplomowego, z której poprzednio otrzymał ocenę wymienioną w ust. 5.
15) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, może przystąpić do egzaminu dyplomowego w trybie egzaminu eksternistycznego.
16) Odstąpienie od egzaminu dyplomowego w części praktycznej lub ustnej oraz niestawienie się na egzamin dyplomowy z przyczyn nieusprawiedliwionych powoduje skreślenie ucznia z listy zdających. Ponowne przystąpienie do egzaminu dyplomowego może nastąpić w trybie egzaminu eksternistycznego.
17) Uczeń kończy szkołę sztuki tańca po zdaniu egzaminu dyplomowego.
18) Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
UKOŃCZENIE SZKOŁY SZTUKI TAŃCA
1) Uczeń kończy Szkołę Sztuki Tańca po zdaniu egzaminu dyplomowego i otrzymuje dyplom tancerza.
2) Jeżeli uczeń nie zda egzaminu dyplomowego lub nie przystąpi do egzaminu dyplomowego, a otrzymał z wszystkich przedmiotów w klasie IX oceny promujące, to otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły sztuki tańca i może przystąpić do egzaminu dyplomowego.
3) Uczeń szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne kończy szkołę artystyczną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego, co najmniej dobre oceny z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. W szkole artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy, do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego w części teoretycznej i w części praktycznej.
4) Uczeń szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne kończy szkołę artystyczną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej dobre oceny z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W szkole artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy, do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego w części teoretycznej i w części praktycznej.
5) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja skończyła się w klasach programowo niższych uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę wyższą od dostatecznej z tańca klasycznego i współczesnego, kończy szkołę z wyróżnieniem.
6) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także końcoworoczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

1) Systematyczne, jawne i precyzyjne gromadzenie informacji o procesie kształcenia i jego wynikach odbywa się przez ewaluację.
2) Zgromadzone w procesie ewaluacji dane przekazywane są właściwym odbiorcom - uczniom, nauczycielom, nadzorowi pedagogicznemu w celu poprawy jakości pracy Szkoły.
3) Ewaluacji systemu oceniania dokonuje się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej po zakończeniu roku szkolnego.
Zatwierdzenie nowej redakcji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz wprowadzonych poprawek zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r.(Dz. U. Nr 65 poz. 400) i późniejszymi zmianami zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 16 marca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z dnia 4 kwietnia 2011 r.) dokonano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu.

Zobacz galerię